Šķīrējtiesas līguma paraugs:

Latviešu valodā:

Jebkurš strīds, domstarpība, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Rīgas Pastāvīgā šķīrējtiesā, reģ.Nr.40003759884, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, rakstveida procesa kārtībā, viena šķīrējtiesneša sastāvā.

Angļu valodā:

All disputes arising from this contract shall be settled by the Riga Permanent Court of Arbitrage, registration number 40003759884, address Burtnieku Street 39, Riga, Latvia, LV-1084, according to the rules of the procedure of the court, by one arbitrator in written procedure.

Krievu valodā:

Любой спор, разногласие или требование, вытекающиие из договора, которые затрагивают настоящий договор, его изменение, нарушение, прекращение, окончание, действительность, законность или толкование, подлежат разрешению в Рижском Постоянно действующем третейском суде, № 40003759884, в соответствии с регламентом этого третейского суда и законодательством Латвийской Республики, с применением письменного процесса, в составе 1 (одного) третейского судьи.